Betalingsvoorwaarden

Lees de betalingsvoorwaarden van Good4Youth.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium/tarief overeenkomen. Meestal een vooraf afgesproken projectprijs. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien gebruiker met de dienstverlener een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is dienstverlener niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is dienstverlener gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Dienstverlener mag het honorarium niet verhogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 8. Betaling dient te geschieden per omgaande of binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen maar nooit langer dan de wettelijke termijn van 30 dagen.
 9. Betalingen dienen te worden gedaan op een door dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Indien gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van dienstverlener op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 12. Betalingen komen aanmerking voor restitutie wanneer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de eerste werkzaamheden schriftelijk/per e -mail geannuleerd wordt. Zijn de werkzaamheden aangevangen, dan wordt geen restitutie verleend. Vindt annulering plaats tussen 10 en 5 werkdagen van de werkzaamheden dan wordt er ten hoogste 50% gerestitueerd, afhankelijk van gemaakte kosten en reserveringen met betrekking tot vliegtickets, klinische opnameplaatsen, reiskosten of ingehuurde tijd van overige disciplines.
 13. In geval van vroegtijdig beëindiging van het traject door cliënt, of indien client ontslag tegen advies van de kliniek of zorginstelling verlaat, of indien de client wordt verzocht de kliniek te verlaten, of indien begeleiders en medewerkers het traject moeten staken vanwege agressie, of vanwege anderzijds niet aanvaardbaar dreigend gedrag vindt er geen financiële restitutie plaats. 
 14. Begeleidings-diensten worden geleverd in Zuid-Afrika. Er is Zuid-Afrikaans recht, wet- en regelgeving van toepassing, in geval van claims of dispuut wordt de zaak voorgelegd bij de rechtbank van Kwa-Zulu Natal, of een van de andere rechtbanken in Zuid-Afrika.  De overeenkomst is aangegaan conform Zuid-Afrikaans recht. 
 15. Betaling of aanbetaling is een bevestiging van overeenkomst en hierbij gaat de client akkoord met alle voorwaarden. 

2022 © Copyright Good4youth.com All rights reserved. Design by Gripp_D